Produkter

Robust och långsiktig klimatnytta

null

LOKAL KLIMATKOMPENSATION

Där klimatnyttan kopplas till skogsfastigheter runt om i Sverige där inbindningen av kol är mätbar.
null

ADDITIONALITET

Som innebär att klimatnyttan inte hade uppnåtts utan åtgärderna som skogsägaren gör och som kvantifieras och verifieras av oss.
null

SPÅRBARHET OCH TRANSPARENS

Som innebär att klimatnyttan alltid kan spåras till en viss skog eller skogsfastighet för att säkra att den inte redan sålts eller kan säljas i framtiden.
null

VARAKTIGHET

Där vi slår vakt om långsiktigheten i klimatnyttan via certifierade processer och tredjepartsgranskade avtal som säkerställer en beständighet.

Tre sätt att klimatkompensera med hjälp av aktivt brukad skog

Carbon Capture Company har utvecklat en affärsmodell som synliggör och värdesätter den klimatnytta svenska skogsägare kan bidra med. I affärsmodellen styrs skogens klimatnytta primärt av hur hög skogens tillväxt är. Med andra ord, om tillväxten i skogen ökar så ökar möjligheten för skogen att skapa klimatnytta. Affärsmodellen synliggör tre olika typer av klimatnytta som en skogsägare kan bidra med och som direkt kopplar till den egna skogsfastighetens brukande. För varje ton koldioxidekvivalenter som binds in i levande träd och lagras i minst 20 år utfärdas ett certifikat, ett s.k. Carbon Capture Certificate (CCC -certifikat). Certifikaten är av tre typer;

  • C1 - ökat virkesförråd, vilket innebär att koldioxid som funnits i atmosfärens binds in och lagras i träden
  • C2 - nya skogar, vilket innebär återbeskogning av jordbruksmark som inte längre används vilket ökar mängden träd i landskapet och därmed inlagringen av koldioxid som funnits i atmosfären.
  • C3 - ökad tillväxt jämfört med normalt skogsbruk, vilket ökar hastigheten med vilken koldioxid tas upp av träden och därmed inlagringen av koldioxid som funnits i atmosfären

Alla certifikat

Alla certifikat baseras på långsiktiga avtal med lokala skogsägare. I både befintlig skog och vid nybeskogning avgör virkesförrådsökningen hur mycket koldioxidekvivalenter som binds in och hur många certifikat som kan skapas.

En CCC (ett certifikat)

En CCC (ett certifikat) binder ett ton CO₂-ekvivalenter* (CO₂e) och prissätts i kronor/ton.

Utsläpp

Baserat på en verksamhet eller en produkts utsläpp mätt i ton CO₂e köper företagen certifikat som ger en motsvarande ton klimatkompensation.

Modeller

Vetenskapligt säkerställda modeller för lokal klimatkompensation som är mätbara, transparenta och kvalitetssäkrade i varje steg.

ISO-certifiering

Arbetsprocesserna bakom C1, C2 och C3 verifieras enligt ISO 14064-1 (se ISO certifiering).

Extern granskning

Beräkningsmodeller kring skogsdata och CO₂e är tredjepartsgranskade.

Kunder

Kunder vet exakt vilka skogsfastigheter som kopplas till deras certifikat. Därför kan de också följa hur skogens utveckling säkrar klimatnyttan långsiktigt
Beräkningar om skogens upplagring av CO2e bygger på vetenskapliga modeller och skogsägarnas skogsbruksplaner.

Skoglig data och övrigt faktaunderlag som används för att ta fram Carbon Capture Certificates baseras på riksskogstaxeringen och annan officiell statistik. Skogsägare som Carbon Capture Company tecknar avtal med måste ha en skogsbruksplan och följa de lagar och regler som i övrigt gäller för svenskt skogsbruk. Två av produkterna – C2 och C3 – baseras på en lämplighetsansökan som måste godkännas av Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen

CCC_Certificate_exempel (2)

C1 - Säkerställer att befintliga skogar sparas – Ökat virkesförråd

Befintliga skogar som sparas – C1 Brukad skog är ett odlingssystem där den årliga tillväxten kan skördas precis som i jordbruket. Skillnaden är att det tar upp till hundra år innan grödan i skogen är färdig för skörd. Därför kan skogsägaren variera sin skörd i förhållande till tillväxten ett enskilt år. När skörden är lägre än tillväxten skapas en ökad kolsänka.

Genom avtal med CCC garanteras att skogen sparas (kolsänkan säkerställs) under minst 20 år. Kolsänkan som räknats fram omvandlas till C1-certifikat, som företag använder för att klimatkompensera. Klimatkompensationen i C1 bygger på att avverkningen under avtalstiden inte varaktigt överstiger tillväxten. Via avtal med förbinder sig skogsägaren också att genomföra tillväxthöjande åtgärder som över tiden ökar kolsänkan. C1 är en ex-post kredit, där klimatnyttan redan skett när köpet av klimatkompensation görs.

C2 - Nybeskogning

C2 utgår från nybeskogning av restmarker som inte brukas. Det ökar mängden träd i landskapet och därmed inlagringen av CO2 e. Det sker när restmark som inte används för livsmedelsproduktion eller kreatursbete ställs om till aktivt brukad skogsmark. I Sverige finns cirka 140 000 hektar mark som kan omvandlas till produktiv skogsmark. Om dessa ytor beskogas innebär det 280 miljoner nya träd. Med C2 uppstår inte klimatnyttan direkt, utan gradvis under 45–60 år när den nyanlagda skogen växer. Carbon Capture Company räknar fram hur mycket mer CO2 e som i medeltal finns inlagrad i den nya skogen jämfört med den tidigare restmarken. Skogen föryngringsavverkas när den nått mogen ålder, men återbeskogas igen och brukas på ett aktivt sätt. I
medeltal över lång tid blir då kollagret i den nya skogen högre än vad det var
när marken inte brukades. Den ökningen ligger till grund för hur många C2-certifikat som ställs ut. C2 är en ex-ante-kredit, där klimatnyttan uppstår gradvis efter köpet av klimatkompensation. Certifikaten valideras när kolsänkan kan verifieras, efter cirka 20 år

C3 – Tillväxthöjning

I C3 genomför skogsägaren en åtgärd som ökar tillväxten i specifika skogsbestånd genom en riktad åtgärd. Denna tillväxtökning gör att inbindningen av CO2 på skogsfastigheten blir större än vad den annars skulle ha varit. Åtgärden handlar i första hand om att öka näringstillförseln i skogen. Gödsling ökar tillväxten i befintlig skog och kan upprepas upp till tre gånger under den tid som går mellan att skogen anlagts till att den skördas.

Carbon Capture Company beräknar den årliga tillväxtökningen och upptaget av CO2 , som omvandlas till C3-certifikat. Den ökade kolsänka som skapas av en tillväxthöjande åtgärd ska ha en beständighet av minst 20 år.

C3 är en ex-ante-kredit, där klimatnyttan uppstår gradvis efter köpet av klimatkompensation.

Certifikaten valideras när kolsänkan verifierats, vilket görs efter 8 år.

CARBON CAPTURE COMPANY AB

Orgnr: 559115-6418
VAT: SE559115641801
F-skatt: Registrerad

ADRESS

Birger Jarlsgatan 2
114 34 STOCKHOLM

FINNS PÅ
POWERED BY HUMAN IT