Om skogen

Hem / Om skogen

Om skogen - Introduktion

Tillståndet i Sveriges skogar beskrivs årligen av Riksskogstaxeringen, en verksamhet som pågått sedan 1923. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar vilket motsvarar nästan 70% av landarealen. All skogsmark är inte tillgänglig för virkesproduktion. Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark uppgår tillsamman till drygt 26% av den totala skogsarealen (källa). Arealen skogsmark som brukas för virkesproduktion uppgår således till ca 20 miljoner hektar medan den areal som undantagits från virkesproduktion, främst för miljövårdens intressen, uppgår till knappt 8 miljoner hektar. Det är skogarna som är mest värdefulla för att bevara en rik biologisk mångfald som ges olika former av skydd. Sverige är ett av de länder i Europa som skyddar mest skog där skyddsformen är strikt skydd.

Sverige har en lång tradition av att sköta skogen för att uthålligt kunna bidra med förnybar skogsråvara till olika samhällsbehov. Ett aktivt skogsbruk de senaste 100 åren har resulterat i att volymen skog fördubblats, från ett virkesförråd på 1,5 miljarder kubikmeter 1923 till drygt 3 miljarder idag. Samtidigt har vi använt 6 miljarder kubikmeter till förnyelsebara produkter och bioenergi. Enbart kolsänkan som uppstått i den växande skogen har tagit bort 2 miljarder ton koldioxid från atmosfären, nästan 40 års nettoutsläpp av koldioxid i Sverige räknat på nuvarande utsläppsnivå. Sverige avverkar nästan dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan men har ändå mer skog kvar tack vare att skogsägarna varit så framgångsrika med att öka skogens tillväxt.

Skogsägarna sitter på många av lösningarna som kommer att bidra till ett fossilfritt samhälle med netto noll utsläpp av koldioxid.

Carbon Capture Company vill bidra till ett fortsatt aktivt skogsbruk som säkerställer kolsänkan genom att fortsätta att öka tillväxten och därmed också öka möjligheten att skörda mer skogsråvara i framtiden utan att äventyra den biologiska mångfalden. Carbon Capture Company ser därför skogsägarna som viktiga partners i klimatarbetet.

Skogsindustrin – spelar en nyckelroll i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har skogsindustrin och skogsindustrins produkter en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle.

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12%. Den är starkt exportinriktad och eftersom råvaran till största delen är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter relativt liten ger skogsindustrin ett betydande bidrag till Sveriges handelsbalans. Av massa- och pappersproduktionen exporteras nära 90%, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70%. Det gör svensk skogsindustri till världens näst största exportör av den här typen av produkter. Totalt sysselsätter skogsnäringen 115 000 personer i Sverige årligen. 

Svensk skoglig- och skogsindustriell forskning är internationellt ledande inom många områden. Under decennier har den svenska skogsnäringen byggt upp väl fungerande värdekedjor, baserade på ett ansvarsfullt skogsbruk, en funktionell logistik och konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Det har gett Sverige en position som världens tredje största exportör av skogsbaserade produkter. Sveriges bioekonomi kan tredubblas till 2050 och forskning är en viktig förutsättning.

CCC standard för aktivt klimatsmart skogsbruk

Carbon Capture Company har utvecklat en standard för ett aktivt klimatsmart skogsbruk som, med stöd av marknadsdrivna mekanismer, bidrar till ett skogsbruk som verkar för ett fossilfritt hållbart samhälle och begränsar klimatförändringarna.

Skogens klimatnytta bestäms i huvudsak av hur stor tillväxten är i skogen. Om en del av den årliga tillväxten i befintliga skogar sparas som ett växande virkesförråd uppstår en kolsänka och koldioxid som redan finns i atmosfären lagras in i ett växande biogent kollager. På motsvarande sätt uppstår en kolsänka om nya skogar anläggs på mark som inte brukas eller om enskilda skogsbestånd gödslas så att tillväxten ökar.

I Parisavtalets artikel 5 poängteras att en säkerställd och helst ökad kolsänka i skogen är central och viktig. Carbon Capture Company delar den uppfattningen men utvecklar den till nästa fas för att samtidigt nå målet om ett fossilfritt samhälle. Vi behöver både ökad kolsänka och möjlighet till större uttag av skogsråvara. För att säkerställa en ökad kolsänka och ökade möjligheter till framtida avverkning prioriteras tillväxtfrämjande skogsskötsel och god skogsvård. Skogen gör således dubbel klimatnytta, dels genom att lagra in koldioxid som redan hamnat i atmosfären, dels genom uttag av virke för att bidra med förnybara produkter som kan begränsa användningen av olja och cement och därmed tillförseln av ny koldioxid till atmosfärens kretslopp. Utan tillväxtbefrämjande skogsskötsel kan den ena nyttan bara öka på bekostnad av den andra. Därför är det så viktigt att skogen sköts aktivt så att båda nyttorna kan öka samtidigt.

För att kvalificera sig som en klimatsmart skogsbrukare måste skogsägaren dela uppfattningen att skogen ska skötas aktivt så att kolsänkan kan bevaras och öka samtidigt som möjligheterna att öka avverkningen i framtiden tillvaratas. Klimatsmart skogsbruk innebär också att samtliga andra miljömål ska beaktas och att svensk lagstiftning ska följas.

SKOGENS TILLVÄXT AVGÖR KLIMATNYTTAN

Trädens tillväxt varierar med åldern. När träden är unga så är den årliga tillväxten inte så stor men den ökar med stigande ålder tills den kulminerar när träden blir 25-50 år gamla, lite beroende på var i landet träden växer. Därefter avtar tillväxten när träden blir äldre. När träden växer lagrar de in koldioxid vilket innebär att upptagningen av koldioxid följer samma mönster som tillväxten. För att medeltillväxten över tid ska bli så hög som möjligt i brukade skogar så skördar man träden när de är cirka 70-90 år gamla. Ju längre man väntar desto lägre blir både den årliga medeltillväxten och det genomsnittliga koldioxidupptaget.

Genom att skörda skogen vid rätt tillfälle upprätthålls således högsta möjliga koldioxidupptag samtidigt som den skördade skogen kan bidra till att ersätta klimatskadlig olja och cement. Lämnas en tidigare brukad skog obrukad så blir koldioxidupptaget lågt och bidraget till att ersätta olja och cement upphör.

Har du frågor?

Hör av dig till oss så kan vi vägleda er framåt!

  Ditt namn

  Din email

  Företag

  Ditt meddelande

  CARBON CAPTURE COMPANY AB

  Orgnr: 559115-6418
  VAT: SE559115641801
  F-skatt: Registrerad

  ADRESS

  Birger Jarlsgatan 2
  114 34 STOCKHOLM

  FINNS PÅ
  POWERED BY HUMAN IT